Jönköpings Nämndemannaförening

Stadgar

§ 1 Föreningens namn och ändamål

Föreningen, vars namn är Jönköpings Nämndemannaförening, är en sammanslutning av nämndemän placerade vid domstolar i Jönköping och har till ändamål att utgöra ett kontaktorgan mellan domstolar i Jönköping och mellan nämndemännen själva, att verka för en förbättrad kunskap hos nämndemännen om deras rättigheter och skyldigheter, att i sin verksamhet ge nämndemännen möjlighet till information och studiebesök inom olika samhällsområden som har betydelse för nämndemannauppdraget. Föreningen är partipolitiskt och religiöst neutral.

§ 2 Medlemskap

Varje nämndeman med placering vid domstolar i Jönköping äger rätt till medlemskap i föreningen. Den som avgår som nämndeman har rätt att kvarstå som medlem i föreningen, dock ej som styrelseledamot.

§ 3 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs av årsmötet för nästkommande år. Medlemsavgiften skall erläggas senast 31 mars. Endast den som erlagt medlemsavgift är medlem.

§ 4 Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena leds arbetet av en styrelse.

§ 5 Årsmötet

Årsmötet hålls varje år före mars månads utgång. Kallelse jämte dagordning skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

§ 6 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls om styrelsen så beslutar eller om revisorerna eller minst hälften av medlemmarna skriftligen så begär. Extra årsmöte kan inte fatta beslut i annat ärende än vad som angivits i styrelsens beslut om extra årsmöte. Kallelse sker som till ordinarie årsmöte.

§ 7 Rösträtt

Vid årsmötet äger varje närvarande medlem en (1) röst.

§ 8 Vid årsmötet skall förekomma:

 1. Val av ordförande, sekreterare och två (2) justerare för årsmötet.
 2. Fråga om årsmötet behörigen utlysts.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Verksamhetsberättelsen.
 5. Kassaredogörelsen.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av ordförande för föreningen.
 9. Val av styrelse i övrigt jämte suppleanter.
 10. Val av två (2) revisorer jämte suppleanter.
 11. Val av valberedning.
 12. Fastställande av näst kommande års medlemsavgift.
 13. Övriga frågor.


Ledamot av styrelsen äger icke deltaga i beslut under punkt 7. årsmötets beslut fattas med enkel majoritet där ej annat stadgas. Vid lika röstetal äger sittande ordförande utslagsröst utom vid val som vid lika röstetal avgöres genom lottning.

§ 9 Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av sju ledamöter och tre suppleanter. Mandattiden, för ordförande ett år, för ledamot två år och för suppleant ett år. Vid årsmötet skall väljas ordförande, halva antalet ledamöter och samtliga suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal äger sittande ordförande utslagsröst. Det åligger ledamot och kallad suppleant att meddela förhinder. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10 Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet för ett år, en av ledamöterna utses till sammankallande.

§ 11 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och skall före 15 februari genom kassörens försorg tillställas revisorerna för granskning.

§ 12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av årsmötet. För stadgeändring fodras 2/3 majoritet av de närvarande röstberättigade eller enkel majoritet av två på varandra följande årsmöte, varav ett ordinarie.

§ 13 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning sker genom samstämmiga beslut av två på varandra följande årsmöten. Var av ett ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning skall ske med minst 2/3 majoritet.  I händelse av föreningens upplösning sätts eventuella tillgångar på ett spärrat konto hos länsstyrelsen som förvaltar dessa under två år. Om då ingen ny förening bildats inom domstolsområdet överlämnas tillgångarna till humanitär och social verksamhet enligt sista årsmötets önskemål.

Endast för administratörer