Jönköpings Nämndemannaförening

Årsmöte 2023

Medlemmar i Jönköpings Nämndemannaförening kallas härmed till

Årsmöte tisdagen 7 mars kl. 17:30

på hotell John Bauer, Södra Strandgatan 15 i Jönköping.

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet
3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
4. Godkännande av dagordningen
5. Verksamhetsberättelse 2022
6. Kassaredogörelse 2022
7. Revisorernas berättelse – beslut om årets resultat
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande för föreningen
10. Val av styrelse i övrigt jämte suppleanter
11. Val av två revisorer jämte suppleanter
12. Val av valberedning
13. Fastställande av medlemsavgift för 2024
14. Rapporter från styrelsen
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas

Årsmötesgäst är advokat Anders Tolke.

Föreningen bjuder på enklare kvällsbuffé. Anmälan till Anita på email hidden; JavaScript is required eller via SMS till 070–7553846 senast 1 mars. Du som ännu inte har betalat in medlemsavgift för 2023, var vänlig betala in 225 kr på BG 472-8085 eller via Swish på föreningens nummer 123 668 75 37. 


Välkomna!
Styrelsen

Endast för administratörer